فراتر از تجربه بانکی

ما در بانک سامان بر این باوریم که مشتریان خاص ما شایسته دریافت خدماتی اختصاصی و فراتر از خدمات معمول بانکی هستند. اگر میزان سپرده‌گذاری شما (مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی) بیش‌از 35 میلیارد ریال باشد، با دریافت یک کارت مشکی در گروه سامانیان خاص قرار می‌گیرید و از خدمات بانکی و غیربانکی و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ما بهره‌مند خواهید شد.


آخرین خبر‌ها


دسته‌بندی موضوعی


پرسش‌های رایج

شبکه‌های اجتماعی